Internetprotocol

 

Het internet is een wereldwijd samenstel van tienduizenden computers en computernetwerken, zonder centrale controle of eigenaar. Een onbegrensde informatiebron en tegelijk ook communicatiemedium.

 

Belangrijke onderdelen van het internet zijn:

 

·         Het World Wide Web (WWW; de webpagina’s)

·         E-mail (elektronisch berichtenverkeer)

·         Nieuwsgroepen (ingezonden brieven)

·         Chatrooms en babbelboxen

 

Op het internet gelden er geen beperkingen voor het soort informatie dat beschikbaar wordt gesteld. De meeste internetgebruikers hebben positieve ervaringen met Internet. Maar, net zoals in elke samenleving, zijn er wat risico's. Het internet kent, net zoals de ‘gewone’ samenleving, de meest uiteenlopende bewoners. De meeste zijn welgemanierd en netjes. Maar er zijn helaas enkele negatieve uitzonderingen.

 

Wat zijn de risico's?

 

·         Niet alle plaatsen op het internet zijn geschikt voor kinderogen. Ongewenst is niet alleen pornografie, maar ook teksten of foto’s die betrekking hebben op bijvoorbeeld extreem geweld, racisme of extremisme

·         Sommige sites hebben een onvolledige, misleidende of foutieve inhoud

·         Als kinderen persoonlijke informatie doorgeven via chatten of e-mail, kan dit leiden tot schadelijke contacten. Pedofielen doen zich bijvoorbeeld op het internet soms voor als kinderen en proberen een afspraakje in de echte wereld te maken

·         Als je een berichtje stuurt naar een nieuwsgroep of een bedrijf kan het gevolg zijn dat je heel veel ongewenste reclame in je elektronische brievenbus krijgt (spam)

·         Het gebruik van creditcards om iets via het internet aan te kopen kan vervelende consequenties hebben

·         Door het min of meer anonieme karakter van het internet lokt het medium, met name bij e-mail en chatten, uit tot het gebruik van grof of kwetsend taalgebruik

·         Het publiceren van materiaal op het internet, dat auteursrechterlijk beschermd is, kan beboet  worden. Ook het illegaal downloaden van software, muziek en films is strafbaar

·         Het is mogelijk via internet virussen binnen te krijgen. Met name virussen die worden verspreid via e-mail vormen een groot risico

 

Maatregelen

 

We kunnen heel wat maatregelen treffen. Het is echter onmogelijk en soms onwenselijk alle risico’s uit te sluiten. Als school dienen we in overleg met alle geledingen (bestuur, MR, team)  te komen tot verantwoorde keuzes, die passen bij de filosofie, visie, geloofsovertuiging en regelgeving van onze school.

 

Hackers, virussen en wachtwoorden

 

Met behulp van een zogenoemde firewall en een goed antivirusprogramma kunnen we ons relatief eenvoudig beschermen tegen hackers en virussen. Hackers zijn personen die met behulp van een computerprogramma inbreken in een computer (of het netwerk) van een ander, met als doel schade toe te brengen in het netwerk of gegevens uit het netwerk te ontvreemden. Deze vorm van braak is alleen mogelijk als men is verbonden met het internet. Een firewall zorgt ervoor dat hackers geen toegang meer hebben tot computer. In de routers op onze beide locaties is een firewall geïnstalleerd.

 

De aanschaf en het onderhouden van een antivirusprogramma is een absolute noodzaak! Een goed antivirus programma wordt (indien nodig) wekelijks bijgewerkt; updates worden via het internet binnengehaald. Op alle computers op onze locaties is een antivirusprogramma geïnstalleerd.

 

Het is belangrijk om goede wachtwoorden te gebruiken om het hackers moeilijker te maken. Wachtwoorden dienen regelmatig gewijzigd te worden.

 

Begeleidend confronteren

 

Het gebruik van het internet als informatiemiddel is een faciliteit die alle leerlingen onder de knie moet krijgen. Daarbij passen we op onze school de strategie van het ‘begeleidend confronteren’ toe. Dit betekent dat we kinderen leren omgaan met internet, zoals het is. Internet is een afspiegeling van de maatschappij. En net als in de maatschappij moeten kinderen leren wat goed is en wat niet goed is, wat kan en wat niet kan. Zoals we ze leren om te gaan met televisie en druk verkeer, zo doen we dat ook met internet: onder begeleiding en stapje voor stapje.

 

We passen op onze school het principe toe van achteraf filteren; door achteraf na te gaan waar leerlingen zijn geweest. Dit kunnen we checken in de adresbalk van Internet Explorer, bij de geschiedenis van de bezochte websites of door het controleren van cookies en tijdelijke internetfiles. Er volgen sancties bij het overtreden van de vastgestelde internetregels.

 

Het is belangrijk dat leerkrachten zelf beschikken over voldoende internetvaardigheden. Leerkrachten moeten zich bewust zijn van de mogelijke risico’s, die internetgebruik met zich meebrengt.

 

Zorg ervoor dat kinderen positieve ervaringen krijgen met Internet. Blijf de verrichtingen van de kinderen volgen, blijf vragen wat ze gedaan hebben. Laat de kinderen tonen wat ze gedaan hebben op Internet, laat hen niet alleen.

 

Afspraken

 

Als school spreken we met leerlingen en personeel af dat de volgende zaken niet gewenst zijn:

 

·         Internetsites bezoeken die obscene, tot haat opruiende of anderszins aanstootgevende informatie bevatten. Obscene of lasterlijke informatie of informatie die tot doel heeft andere personen te ergeren, kwellen of intimideren, verzenden of ontvangen. Buitensporig grote e-mail berichten of bijlagen verzenden of ontvangen. Elektronische kettingbrieven verzenden of doorsturen

·         Tijd besteden aan zaken die niets te maken hebben met het onderwijs of de instelling

·         E-mailberichten uitlokken die niets te maken hebben met de onderwijsactiviteiten of voor persoonlijk gewin zaken uitlokken, die geen verband houden met de instelling

·         Persoonlijke opvattingen als opvattingen van de school voorstellen

·         Het internet of e-mail gebruiken voor gokken of onwettige activiteiten

·         Ontoelaatbare opmerkingen, voorstellen of materialen vervaardigen of op het internet plaatsen

·         Commerciële software of materiaal waarop copyright berust in strijd met dat copyright uploaden, downloaden of anderszins overbrengen

·         Software of computerbestanden downloaden zonder de maatregelen voor bescherming tegen virussen te nemen die door de leiding van de school zijn goedgekeurd of voorgeschreven

·         De normale werking van het netwerk opzettelijk verstoren, waaronder tevens wordt verstaan het verspreiden van computervirussen of van netwerkverkeer van grote omvang over langere tijd, waardoor anderen wezenlijk worden gehinderd bij hun gebruik van het netwerk

·         Vertrouwelijke informatie of informatie die eigendom is van personen of instellingen bekend maken of publiceren. Dergelijke informatie bestaat onder meer uit, maar is niet beperkt tot: databases van de instelling en de daarin opgeslagen gegevens, computersoftware, toegangscodes voor computernetwerken en persoonlijke gegevens van leerlingen

·         Zonder uitdrukkelijke toestemming bestanden, uitvoer of gebruikersnamen van andere personen openen, wijzigen of gebruiken

·         Ander gebruik van het internet of van een netwerkbron dat door de leiding van de school of de netwerkbeheerder als ongepast wordt aangemerkt

 

8 Gouden internetregels voor kinderen

 

1.       Ik mag alleen mijn voornaam gebruiken. Ik geef anderen geen persoonlijke gegevens zoals mijn adres, mijn telefoonnummer, mijn e-mailadres of het adres van mijn ouders of van andere bekenden

2.       Ik ga meteen naar meester of juf of mijn ouders als ik op Internet hele vervelende informatie tegenkom

3.       Ik zal nooit toestemming geven aan iemand, die ik op Internet ben tegengekomen, om hem of haar in het echt te ontmoeten

4.       Ik zal "Internet-personen" geen foto's van mezelf toesturen, behalve als mijn ouders en mijn meester en juf hier toestemming voor hebben gegeven

5.       Ik ga niet reageren op gemene, valse, vervelende berichten. Het is immers niet mijn schuld dat sommige mensen zich niet weten te gedragen. Als het hele gemene dingen zijn, waarschuw ik meteen mijn meester, juf of mijn ouders, die dan contact opnemen met de politie

6.       Als ik aan het chatten of e-mailen ben, zal ik me netjes gedragen. Mijn taalgebruik is immers een goede reclame voor mijzelf en voor onze school. Chatten onder schooltijd is niet toegestaan

7.       Als ik een e-mailbericht ontvang van een persoon die ik niet ken, meld ik dit aan de juffrouw of meester

8.       Mocht ik één van de regels overtreden dan wordt er contact opgenomen met mijn ouders en mag ik voorlopig geen gebruik meer maken van de computer of het internet