Inschrijven

 

De juiste school kiezen voor een kind is geen gemakkelijke opgave. U zoekt niet alleen het beste voor uw kind, maar als ouder moet u zich er ook goed bij voelen. De verbinding die u aangaat is namelijk voor (minimaal) acht jaar. Omdat ouders en kinderen allemaal verschillend zijn, is er niet één beste school. Het gaat erom wat het beste is voor u en uw kind.

 

Basisschool de Tafelronde is één school met twee locaties. De Tafelronde aan het Koning Karelpad (wijk Schothorst) en de Sint Joris aan de Schimmelpenninckkade (binnenstad). Hoewel we één school zijn, met één onderwijsconcept en één team is er een verschil. De locatie Sint Joris heeft minder lokalen waardoor we van ieder leerjaar maar één groep kunnen huisvesten. Doordat de belangstelling voor plaatsing op de locatie Sint Joris groot is overstijgt het aantal aanmeldingen vrijwel altijd het aantal beschikbare plaatsen.

 

Toch hanteren we voor beide locaties dezelfde werkwijze van aanmelden / inschrijven,  alleen wordt er op de locatie Sint Joris gewerkt met wachtlijsten en voedingsgebieden. Zie pagina 3, “Toelating(s) gebied Sint Joris”.

 

Algemene werkwijze aanmelden

 

De school waar ouders hun kind hebben aangemeld is verantwoordelijk een passende onderwijsplek te vinden voor het kind. Dit document geeft aan welke stappen de school samen met de ouders(s) doorloopt wanneer het kind nog niet staat ingeschreven bij een basisschool.

 

Stap 1: rondleiding

Een rondleiding voor nieuwe ouders wordt gedurende het gehele schooljaar individueel gegeven door de teamleider of tijdens de open ochtend in januari. Ouders ontvangen een (voor)aanmeldformulier na afloop van de rondleiding. Kinderen zijn van harte welkom tijdens de rondleiding.

 

Stap 2: aanmelden

Ouders melden hun kind schriftelijk (via het aanmeldformulier) aan bij de school naar keuze. Aanmelden kan vanaf het moment dat het kind geboren is, maar bij voorkeur tenminste 3 maanden voordat plaatsing van het kind aan de orde is. Wanneer een leerling wordt aangemeld voor het derde levensjaar is er sprake van een vooraanmelding. Als het kind drie jaar is, dan is er sprake van een aanmelding.

 

Aanmeldcriteria:

·         Het kind is niet aangemeld op een andere school.

·         Ouders respecteren of onderschrijven onze Katholieke grondslag, dit betekent dat het kind meedoet aan alle katholiek geënte activiteiten.

·         Er is plaatsruimte op de school. Concreet betekent dit dat KPOA-scholen een maximum van 32 leerlingen per groep hanteren. Indien de groep het maximumaantal leerlingen heeft bereikt, wordt het kind op de wachtlijst geplaatst. De school heeft de vrijheid om het aantal kinderen per groep te verlagen of te verhogen. Als de groepen het maximum aantal leerlingen hebben bereikt en ouders melden hun kind schriftelijk aan, dan heeft het schoolbestuur geen zorgplicht in het kader van passend onderwijs.

·         Overstappen van de ene basisschool naar de andere basisschool wordt in principe alleen gedaan tijdens de zomervakantie. Mocht het toch in het belang van het kind zijn tussentijds over te stappen dan volgen we het convenant Tussentijds Overstappen van het KPOA. Zie website KPOA.

·         Ouders vullen de gegevens over hun kind volledig en naar waarheid in.

 

Stap 3: intakegesprek

Op het moment dat het een aanmelding betreft, gaat het om een kind dat 3 jaar wordt, of ouder dan 3 jaar is. Er volgt dan een intakegesprek. We gaan er vanuit dat uw kind meekomt naar dit gesprek. De school heeft na deze aanmelding zes weken om te kijken of deze leerling geplaatst kan worden, met eventueel een maximale verlenging van vier weken. Dit zijn gewone weken, geen schoolweken.

 

Het intakegesprek wordt gedaan door de teamleider, soms samen met de intern begeleider. Tijdens het gesprek wordt een vragenlijst ingevuld/besproken. Volledige informatievoorziening vanuit ouders is verplicht en noodzakelijk zodat de school een goede beoordeling kan maken. Indien ouders dit niet willen, kan dit een reden zijn om toelating te weigeren.

 

Stap 4: Beslissing toelating
De school onderzoekt of zij het aangemelde kind de juiste onderwijsomgeving kan bieden. De school hanteert hiervoor het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Hierin staat beschreven welke ondersteuning de school aan een leerling kan bieden en wanneer voor de school de grenzen worden bereikt. Het schoolondersteuningsprofiel vindt u hier.

 

Bij een leerling die van een andere school komt, wordt er altijd contact opgenomen met de huidige school. Wanneer de school het kind de juiste onderwijsomgeving kan bieden, vindt de toelating plaats volgens de voor de school gebruikelijke werkwijze (inschrijving en plaatsing).

 

Definitieve plaatsing

Ouders krijgen een schriftelijke bevestiging van de definitieve plaatsing. Kinderen zijn welkom op school vanaf het moment dat ze vier jaar zijn geworden. In overleg met de groepsleerkracht is het mogelijk om voor hun vierde verjaardag maximaal vijf dagdelen te komen wennen met uitzondering van de maand december en de laatste vier weken van het schooljaar.

 

Niet toelaatbaar:

Wanneer de school de juiste onderwijsomgeving voor het kind niet kan bieden, zijn er de volgende vragen:

·         Heeft het kind verlenging nodig van de voorschoolse periode?

·         Heeft het kind extra ondersteuning nodig die een andere reguliere basisschool kan geven (basisondersteuning)?

·         Heeft het kind extra ondersteuning nodig die een speciale (basis)school kan geven?

 

Bijzondere situaties

Op De Tafelronde hebben broertjes/zusjes uit één gezin voorrang met plaatsing op dezelfde school, tenzij er sprake is van extra ondersteuningsbehoefte waar de school niet aan kan voldoen.

 

Toelating(s) gebied Sint Joris

 

Om een zorgvuldige procedure ten aanzien van het aannemen van instromers (kleuters) te waarborgen gelden er duidelijke afspraken:

·         U dient te wonen in één van de volgende wijken; De Koppel, Kruiskamp en binnenstad. Voor de juiste straatnamen zie de bijlage.

·         Alle (voor-)aanmeldingen worden op wachtlijsten geplaatst op volgorde van data van binnen komst van het formulier.

·         Broertjes/zusjes moeten aangemeld zijn voor het eerste levensjaar. Zij hebben een voorrangspositie en worden geplaatst en komen niet op de wachtlijst te staan.

·         De directie van de school behoudt altijd het recht , indien er aantoonbaar / bijzondere omstandigheden zijn, een leerling te plaatsen die niet op de wachtlijst staat.

 

Verwante documenten