MR

Informatie voor ouders: Medezeggenschapsraad De Tafelronde

Iedere school in het basisonderwijs heeft een medezeggenschapsraad (MR). Dit wettelijk verplichte orgaan denkt mee met de directie, stemt of adviseert mee in beleid van de school. De MR spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel.  De MR bestaat uit twee geledingen: een vertegenwoordiging van ouders (OMR) en een vertegenwoordiging van personeelsleden (PMR). De verdeling tussen OMR en PMR is altijd gelijk.

Veel belangrijke besluiten die de directie wil nemen, moeten worden voorgelegd aan de MR. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR adviesrecht, instemmingsrecht of initiatiefrecht. Op haar beurt kan de MR elk standpunt dat zij heeft kenbaar maken aan de directie en daar aandacht voor vragen. Via de MR hebben de ouders dus de mogelijkheid mee te praten, denken en te beslissen over zaken, die spelen op school. Bekijk voor meer informatie over de taken van de MR de internetbrochure van het ministerie van OCW.

 

OMR leden worden democratisch gekozen door alle ouders van de school. Zij vertegenwoordigen de ouders, maar kunnen niet altijd voorafgaand aan besluiten hun achterban raadplegen. Net als in het parlement kunnen zij niet alle informatie direct delen – soms is dit eerst vertrouwelijk. Om toch zo goed mogelijk de ouders te kunnen vertegenwoordigen, proberen we vooral goed op de hoogte te blijven van wat er speelt onder de ouders. Schroom dus niet om iemand van de OMR aan te spreken op het schoolplein en/of een mail aan de mr te sturen: mr@tafelronde.net

 

De MR komt gemiddeld acht keer per schooljaar bij elkaar om te vergaderen.

Van deze vergaderingen worden notulen gemaakt. Deze zijn te vinden op de website.

 

Ons overkoepelende bestuur, de KPOA, heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Notulen van deze GMR worden besproken binnen de MR. De GMR controleert en adviseert het overkoepelend bestuur van de KPOA.

 

De huidige MR wordt gevormd uit de volgende personen:

Personeel: Manon Kok, Agnes Smit, Marie-Louise den Hertog

Ouders: Janneke Beeftink-Nota, Ingrid Verhoeven–van Ackooij, Marieke Vedder.