Klachten

 

Als ouder heeft u, op het moment dat uw kind vier jaar werd, gezocht naar een school, die past bij het kind en bij uw gezin. U heeft toen voor onze school gekozen. Wij hopen dat u dit nog steeds een goede keus vindt en dat uw kind een fijne tijd bij ons doormaakt.

 

U bouwt meestal goede contacten op met de leerkrachten en de directie van de school. Deze contacten gebruikt u ook, als u vragen of opmerkingen heeft over de gang van zaken binnen de groep of binnen de school. Ook indien er sprake is van een verschil van mening leiden de contacten er meestal toe dat er snel een oplossing gezocht en gevonden wordt. Goede communicatie is hierin het sleutelwoord. Onze school probeert daar dan ook constant aan te werken door te overleggen met onze ouderraad en medezeggenschapsraad, die veelal spreekbuizen vormen van veel ouders. Ook de opmerkingen van individuele ouders nemen wij serieus, opdat wij constant alert zijn op hetgeen er leeft. In eerste instantie bespreekt u problemen met de groepsleerkracht van uw kind.

 

Toch kan het voorkomen dat bij een bepaalde situatie meer overleg noodzakelijk is. Naast de leerkracht komt dan de directie in beeld om in gemeenschappelijk overleg te bekijken hoe een en ander opgelost kan worden. Uiteindelijk lukt het in de meeste gevallen ook hier een oplossing te vinden. Mocht een gesprek met de directie niet tot een oplossing leiden, dan kunt u uw probleem voorleggen aan het bestuur van de school. Dat kan het beste schriftelijk. U kunt hiervoor hulp vragen van een contactpersoon. 

 

Onze school heeft een contactpersoon die benaderd kan worden als er sprake is van een klacht. De contactpersoon heeft de taak u verder te informeren over de stappen die u kunt nemen. De contactpersoon voor beide locaties is Linda de Goeij.

 

Als school zullen wij er alles aan doen om de tijd die uw kind bij ons op school door brengt zo goed mogelijk vorm te geven. Wij streven ernaar u op tijd op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen die voor u van belang zijn. Het zal best eens voorkomen dat zaken niet helemaal gaan zoals u dat graag zou willen. Schroom dan niet om bij ons binnen te lopen en uw vragen te stellen. Mocht het tijdstip niet uitkomen dan kunt u een afspraak maken. Het onderwijs aan uw kind en de ontwikkeling van onze school is er alleen maar mee gediend als alle betrokkenen binnen die school open en met oog voor ieders verantwoordelijkheden met elkaar communiceren.

 

Het kan voorkomen dat de ouder en de school niet tot een oplossing komen of dat de klacht dermate zwaar is dat de ouder of de school het wenselijk vindt dat een ander, buiten de school, zich over de klacht buigt. In het kader van de kwaliteitswet heeft de overheid voor alle besturen met ingang van augustus 1998 een klachtenregeling verplicht gesteld. Ons bestuur gebruikt hiervoor de landelijke klachtenregeling, zoals die door verschillende landelijke organisaties is vastgesteld. Ze heeft zich aangesloten bij een landelijke klachtencommissie die deze regeling uitvoert. Het adres van de landelijke klachtencommissie is:

 

Klachtencommissie voor Katholiek Basisonderwijs

Postbus 82324

2508 EH Den Haag

 

U kunt hier de klachtenregeling van onze school en onze overkoepelende stichting KPOA bekijken.